Publications

Selected Publications & Talks

  • Chang Liao, Tian Zhou, Donghui Xu, Richard Barnes, Gautam Bisht, Hong-Yi Li, Zeli Tan, Teklu Tesfa, Zhuoran Duan, Darren Engwirda, L. Ruby Leung. Advances in hexagon mesh-based flow direction modeling, Advances in Water Resources, https://doi.org/10.1016/j.advwatres.2021.104099

  • Liao, C., Tesfa, T., Duan, Z., & Leung, L. R. (2020). Watershed delineation on a hexagonal mesh grid. Environmental Modelling & Software, 104702. https://doi.org/10.1016/j.envsoft.2020.104702